آزمایشگاه ژئوالکتریک و IP

این آزمایشگاه مجهز به دستگاههای اندازه گيري مقاومت الكتريكي زمين‚IP ‚SP ميباشد. به طور كلي مطالعات ژئوفيزيكي زير سطحي به روش الكتريكي به عنوان يك روش اوليه براي پروژه هاي زير بنايي، مطالعات زيست محيطي، تعيين سطح آب زير زميني و غیره در سالهاي اخير رواج يافته است. اين سيستمها جهت ارايه سريع و دقيق نقشه هاي دوبعدي و سه بعدي مقاومت الكتريكي زير سطحي كاربرد فراواني دارند. دستگاه SAS1000 ( يك كاناله) و SAS4000 (چهار كاناله) بر پايه فرستنده اي با حداكثر 400 ولت و 1000 ميلي آمپر جريان خروجي كار ميكنند. مزيت عمده اين روش برداشت ژئوفيزيكي توليد تصاوير پيوسته از خواص زير سطحي وقابليت عمليات در مناطقي كه روش EM به علت نزديكي به جريان فشارقوي يا خطوط آهن و ..... نتايج ضعيفي مي دهند‚ ميباشد. از كاربردهاي اين روش به نكات زير مي توان اشاره كرد: • مديريت منابع آب زير زميني و ارزيابي آسيب پذيري آن • نقشه برداري و مشاهده آبهاي زير زميني آلوده شده • پيش مطالعات ژئوتكنيكي • نقشه برداري زمين شناسي • پي جويي ونقشه برداري منابع طبيعي • پي جويي ژئوترمال • نقشه برداري بستر درياها و درياچه ها • نقشه برداري زمينهاي يخ زده • باستان شناسي *براي اطلاعات بيشتر به بروشور موجود در تابلو اعلانات مراجعه نماييد