آزمایشگاه مکانیک سنگ

اين آزمايشگاه براي اهداف آموزشي و تحقيقاتي تجهيز شده است و داراي امكاناتي از قبيل : دستگاه هاي مغز ه گيري، دستگاه هاي برش و تسطيح مغزه، دستگاه هاي مربوط به تعيين انديسهاي فيزيكي سنگ، دستگاه انداز ه گيري كشش غير مستقيم، دستگاه اندازه گيري مقاومت فشاري، دستگاه انداز ه گيري مقاومت بار نقطه اي، دستگاه آزمايش شاخص دوام، چكش اشميت، دستگاه انداز ه گيري مقاومت برشي درزه، دستگاه خمش سه و چهار نقطه اي، دستگاه آزمايش سايش لوس آنجلس، ميكروسكوپ پلاريزان، دستگاه لاشه بر سنگ، سري سرند ها، دستگاه شبيه ساز حفار يهاي بزرگ مقطع