استخراج معدن

سیدمحمد اسماعیل جلالی
مهندسی استخراج معدن
رتبه علمی: دانشیار

مرتضی جوادی اصطهباناتی
مکانیک سنگ
رتبه علمی: استادیار

محمد جهانی چگنی
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: استادیار

رامین رفیعی
استخراج
رتبه علمی: استادیار

احمد رمضان زاده
مكانيك سنگ
رتبه علمی: دانشیار

شکراله زارع
مكانيك سنگ
رتبه علمی: دانشيار

فرهنگ سرشکی
استخراج معدن
رتبه علمی: استاد
[ مدیر گروه]

اصغر عزیزی
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: دانشیار

محمد عطائی
استخراج معدن
رتبه علمی: استاد

محمد کارآموزیان
فرآوری مواد معدنی
رتبه علمی: دانشیار

مهدی نوروزی
استخراج معدن
رتبه علمی: استادیار

مجید نیکخواه
مکانیک سنگ
رتبه علمی: استادیار