نفت و ژئوفیزیک

عنوان توضیحات مقطع
ژئوالکتریک کارشناسی ارشد
حفاری کارشناسی ارشد
زلزله شناسی کارشناسی ارشد
گراني سنجي کارشناسی ارشد
لرزه شناسي کارشناسی ارشد
ژئومغناطیس کارشناسی ارشد
اکتشاف نفت کارشناسی ارشد