نفت و ژئوفیزیک

حمید آقاجانی
ژئوفیزیک اکتشافی
رتبه علمی: دانشیار

بهزاد تخم چی
اکتشاف معدن، نفت
رتبه علمی: دانشیار

محمد رداد
لرزه شناسي
رتبه علمی: استاديار

امین روشندل کاهو
لرزه‌شناسی
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

مهرداد سلیمانی منفرد
اکتشاف معدن (ژئوفيزيک، لرزه نگاری)
رتبه علمی: دانشیار

یوسف شیری
مهندسی نفت - اکتشاف و مخازن
رتبه علمی: استادیار

ابوالقاسم کامکار روحانی
اکتشاف و ژئوفیزیک
رتبه علمی: استاد

معصومه کردی
زمین شناسی نفت
رتبه علمی: استادیار

علی نجاتی کلاته
ژئوفیزیک اکتشافی، الکترومغناطیس، گرانی و مغناطیس سنجی
رتبه علمی: دانشیار

سجاد نگهبان
حفاری
رتبه علمی: استادیار