ژئومکانیک نفت

احمد رمضان زاده
مكانيك سنگ
رتبه علمی: استاد

مجید نیکخواه
مکانیک سنگ
رتبه علمی: دانشیار