مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
آرزو عابدیکانی شناسی استادیار253472
بهزاد تخم چیاکتشاف معدن، نفتدانشیار88716701093
علیرضا عرب امیریمهندسی اکتشاف معدندانشيار30419313
محمد کارآموزیانفرآوری مواد معدنیدانشیار 3
مهرداد سلیمانی منفرداکتشاف معدن (ژئوفيزيک، لرزه نگاری)دانشیار3
معصومه کردی زمین شناسی نفتاستادیار 2
سجاد نگهبانحفاریاستادیار2
احمد واعظیانمهندسی اکتشاف معدن(ژئوشیمی آلی و معدنی)استادیار71320522392
یوسف شیریمهندسی نفت - اکتشاف و مخازناستادیار6752658515182
محمد جهانی چگنیفرآوری مواد معدنیاستادیار2545462
سوسن ابراهیمی زمين شناسی اقتصادیاستاديار886202436112
مرتضی جوادی اصطهباناتیمکانیک سنگاستادیار550630430415122
مهدی نوروزیاستخراج معدناستادیار208655152513192
مجید نیکخواهمکانیک سنگدانشیار193766104523333
کیومرث سیف پناهی شعبانیمهندسی معدن - محیط زیستدانشیار273882212827573
محمد ردادلرزه شناسياستاديار170877134815222
حمید آقاجانیژئوفیزیک اکتشافیدانشیار338111312183925353
رامین رفیعیاستخراجاستادیار39511152242922212
علی نجاتی کلاتهژئوفیزیک اکتشافی، الکترومغناطیس، گرانی و مغناطیس سنجیدانشیار31611131359413243
ابوالقاسم کامکار روحانیاکتشاف و ژئوفیزیک استاد956131806231046764
شکراله زارعمكانيك سنگ/تونل سازیدانشيار7251524700003
منصور ضیائیژئو شيمي اكتشافي و GISدانشیار8691624900003
احمد رمضان زادهمكانيك سنگاستاد12861925800004
امین روشندل کاهولرزه‌شناسی دانشیار10471928448361755753
اصغر عزیزیفرآوری مواد معدنیدانشیار11821932194515193
سیدمحمد اسماعیل جلالیمهندسی استخراج معدناستاد14762334398621849644
فرهنگ سرشکیاستخراج معدناستاد20212745012382372764
محمد عطائیاستخراج معدناستاد907750191144651382191804
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران