اقتصاد و مدیریت معدنی

رامین رفیعی
استخراج
رتبه علمی: استادیار

محمد عطائی
استخراج معدن
رتبه علمی: استاد