مهندسی معدن(ورودیهای 92-97) (اکتشاف، استخراج، فرآوری، مکانیک سنگ) - مهندسی معدن - کارشناسی (1400/3/1)

مجموعه دروس برای ورودیهای 92 به بعد-گرایش استخراج(گرایش در سال آخر تعیین می گردد)

مهندسی معدن(ورودیهای 98 و بعد از آن) - مهندسی معدن(ورودیهای 98به بعد) - کارشناسی (1399/4/16)

ترم بندی کارشناسی مهندسی معدن(ورودی 98 به بعد)

مهندسی معدن(ورودیهای 92-97) (اکتشاف، استخراج، فرآوری، مکانیک سنگ) - مهندسی معدن - کارشناسی (1396/7/10)

ترم بندی برای ورودیهای 92به بعد-گرایش استخراج(گرایش در سال آخر تعیین می گردد)

مهندسی معدن(ورودیهای 92-97) (اکتشاف، استخراج، فرآوری، مکانیک سنگ) - مهندسی معدن - کارشناسی (1396/7/10)

ترم بندی برای ورودی 92 به بعد-گرایش اکتشاف(گرایش در سال آخر تعیین می گردد)

مهندسی معدن(ورودیهای 92-97) (اکتشاف، استخراج، فرآوری، مکانیک سنگ) - مهندسی معدن - کارشناسی (1397/6/12)

مجموعه دروس برای ورودیهای 92 به بعد-گرایش اکتشاف(گرایش در سال آخر تعیین می گردد)