اکتشاف معدن

سوسن ابراهیمی
زمين شناسی اقتصادی
رتبه علمی: استاديار

منصور ضیائی
ژئو شيمي اكتشافي و GIS
رتبه علمی: دانشیار

علیرضا عرب امیری
مهندسی اکتشاف معدن
رتبه علمی: دانشيار

احمد واعظیان
مهندسی اکتشاف معدن(ژئوشیمی آلی و معدنی)
رتبه علمی: استادیار