اکتشاف معدن

حمید آقاجانی
ژئوفیزیک اکتشافی
رتبه علمی: دانشیار

سوسن ابراهیمی
زمين شناسی اقتصادی
رتبه علمی: استاديار

کیومرث سیف پناهی شعبانی
مهندسی معدن - محیط زیست
رتبه علمی: استادیار

منصور ضیائی
ژئو شيمي اكتشافي و GIS
رتبه علمی: دانشیار

آرزو عابدی
کانی شناسی
رتبه علمی: استادیار

علیرضا عرب امیری
مهندسی اکتشاف معدن
رتبه علمی: دانشيار

احمد واعظیان
مهندسی اکتشاف معدن(ژئوشیمی آلی و معدنی)
رتبه علمی: استادیار