آزمایشگاه تهویه در معادن

این آزمایشگاه در حال تجهیز و راه اندازی می باشد