آزمایشگاه کانی شناسی

این آزمایشگاه برای آموزش شناخت کانیها در نمونه های دستی مورد استفاده قرار می گیرد.