مهدی زارعی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاههای ژئوفیزیک و کمیته منتخب دانشکده
تلفن:
  داخلی: 2576    مستقیم:
پست الکترونیک:

حسن طالع زاری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاههای سنگ شناسی و کانی شناسی و مینرالوگرافی
تلفن:
  داخلی: 2601-2613    مستقیم:
پست الکترونیک:

محمد عباسیان

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه های تجزیه مواد معدنی (جذب اتمی، XRD و XRF)، تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشکده
تلفن:
  داخلی: 2204    مستقیم:
پست الکترونیک:

محمد کبیریان

پست سازمانی: کارشناس مرکز کامپیوتر
تلفن:
  داخلی: 2206    مستقیم:
پست الکترونیک:

نادر زیاری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه های مکانیک سنگ، تهویه معدن، طراحی معدن و معدن آموزشی
تلفن:
  داخلی: 2205    مستقیم:
پست الکترونیک:

حسین شاه حسینی

پست سازمانی: مدیر امور عمومی دانشکده و مسئول دفتر
تلفن:
  داخلی: 2527    مستقیم:
پست الکترونیک:

علی اکبر رجبی

پست سازمانی: کارشناس آموزش
تلفن:
  داخلی: 2516    مستقیم:
پست الکترونیک:

محمد جعفری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاههای کانه آرایی
تلفن:
  داخلی: 2209    مستقیم:
پست الکترونیک: