مهدی زارعی

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاههای ژئوفیزیک و کمیته منتخب دانشکده
تلفن: 2576
پست الکترونیک:

حسن طالع زاری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاههای سنگ شناسی و کانی شناسی و مینرالوگرافی
تلفن: 2601-2613
پست الکترونیک:

محمد عباسیان

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه های تجزیه مواد معدنی (جذب اتمی، XRD و XRF)، تحصیلات تکمیلی و شورای پژوهشی دانشکده
تلفن: 2204
پست الکترونیک:

محمد کبیریان

پست سازمانی: کارشناس مرکز کامپیوتر
تلفن: 2206
پست الکترونیک:

نادر زیاری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاه های مکانیک سنگ، تهویه معدن، طراحی معدن و معدن آموزشی
تلفن: 2205
پست الکترونیک:

حسین شاه حسینی

پست سازمانی: مدیر امور عمومی دانشکده و مسئول دفتر
تلفن: 2527
پست الکترونیک:

علی اکبر رجبی

پست سازمانی: کارشناس آموزش
تلفن: 2516
پست الکترونیک:

محمد جعفری

پست سازمانی: کارشناس آزمایشگاههای کانه آرایی
تلفن: 2209
پست الکترونیک: