اساتید پیشکسوت

مجید انصاری جعفری
رسوب شناسی
رتبه علمی: استادیار

ایرج پیروز (استاد مدعو)
ژئوفیزیک
رتبه علمی: استادیار

سید رحمان ترابی
استخراج - مکانیک سنگ
رتبه علمی: استاد

رضا خالوکاکائی
کاربرد کامپیوتر در معادن
رتبه علمی: استاد

سید رضا قوامی ریابی
Mining Enginnering(Geochemical Exploration)1
رتبه علمی: دانشیار