آزمایشگاه کانی شناسی نوری

این آزمایشگاه برای آموزش مطالعات میکروسکوپی کانیها و همچنین مطالعات تحقیقاتی دانشجویان و اعضای هیات علمی مورد استفاده قرار می گیرد.