آمار

نگار اقبال
آمار
رتبه علمی: استادیار

حسین باغیشنی
آمار
رتبه علمی: دانشیار

محمدرضا ربیعی
آمار
رتبه علمی: دانشیار

داود شاهسونی
آمار كاربردي
رتبه علمی: دانشيار

احمد نزاکتی رضازاده
آمار - احتمال
رتبه علمی: دانشیار

ریاضی محض

مهدی ایرانمنش
آناليز تابعی
رتبه علمی: دانشیار

سید حیدر جعفری
ریاضی محض(جبر)
رتبه علمی: دانشیار

سید رضا حجازی
هندسه دیفرانسیل
رتبه علمی: دانشیار

علیرضا خدّامی
آنالیز
رتبه علمی: استادیار

مهدی رضا خورسندی
گرایش جبر
رتبه علمی: استادیار

الهام دسترنج
گرايش نظریه احتمال
رتبه علمی: دانشيار

کامران شریفی
آنالیز تابعی - نظریه عملگرها
رتبه علمی: دانشیار
[ مدیر گروه]

کوروش عدالت جم
ریاضی محض (هندسه)
رتبه علمی: مربی

احمد معتمدنژاد
آنالیز مختلط
رتبه علمی: استاد

سیدرضا موسوی
ریاضی محض - نظریه گرافهای جبری
رتبه علمی: استادیار

ابراهیم هاشمی
جبر ناجابجایی
رتبه علمی: استاد

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر

عبدالله آل‌هوز
ترکیبیات جبری
رتبه علمی: دانشیار

حجت احسنی طهرانی
آنالیز عددی - کنترل
رتبه علمی: دانشیار

ابوالفضل پورعیدی
علوم کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

میثم علیشاهی
نظریه گراف و ترکیبیات
رتبه علمی: دانشیار

مهرداد غزنوی
تحقیق در عملیات
رتبه علمی: دانشیار

جعفر فتحعلی
گرایش تحقیق در عملیات
رتبه علمی: استاد

مریم قرآنی
علوم کامپیوتر
رتبه علمی: دانشیار

مهدی قوتمند
آناليز عددي
رتبه علمی: دانشیار

علی مس فروش
معادلات دیفراسیل با مشتقات جزئی
رتبه علمی: استادیار

سمیه مغاری
علوم کامپیوتر
رتبه علمی: استادیار

علیرضا ناظمی
گرایش كنترل و بهينه سازي
رتبه علمی: استاد

محمدهادی نوری اسکندری
كنترل و بهينه سازي
رتبه علمی: دانشيار
[ مدیر گروه]

اساتید پیشکسوت

صادق رحیمی شعرباف مقدس
ریاضی کاربردی- گرایش علوم کامپیوتر
رتبه علمی: استاد یار

سید فرخ فروهنده

رتبه علمی:

محمد آرشی
آمار
رتبه علمی: دانشیار

مدعو

محمد آرشی
آمار
رتبه علمی: دانشیار

خدیجه بیگم احمدی

رتبه علمی: مربی

محبوبه احمدی

رتبه علمی: مربی

مریم جلالی

رتبه علمی: مربی

زهرا حسن خانی

رتبه علمی: مربی

زهرا حسنی فر

رتبه علمی: مربی

مریم خوش سیمای برگرد

رتبه علمی: مربی

فهیمه داودی

رتبه علمی: مربی

فاطمه سلیمانی
دکترای ریاضی محض- آنالیز
رتبه علمی: استادیار

فاطمه کیان نژاد

رتبه علمی: مربی

سکینه بیگم میراسدی
آنالیز عددی و کنترل
رتبه علمی: استادیار

مرتضی نظری
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
رتبه علمی: استادیار