سید حیدر جعفری

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکترا ریاضی محض(جبر)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: خوارزمی(تربیت معلم تهران)
زمینه ها و علایق پژوهشی: جبر و گراف و گراف های جبری
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران و انجمن آمار ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):
تلفن تماس:
تلفن داخلی:

علم سنجی

Google Scholar
(Update: 2024-Jan-20)
228

Citations

9

h-index

9

i10-index

0

Co-authors

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 20
مریم نصیری (1397)، "برخی ویژگی های گراف های ناجابجایی گروه ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
کبری پورقبادی (1396)، "خواص گرافهای توانی برخی گروههای متناهی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
الهام محمودی (1395)، "بیش‌ترین تعداد یال در گراف‌های توانی گروه‌های متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
معصومه جمال آبادی (1394)، "قطر در گراف جابجایی گروههای متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سمیرا سلطانی (1394)، "گروه هایی با خودریختی های مرکزی تقریبا داخلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، محبوبه علیزاده [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
خالد مرادی (1393)، "حلقه های ناجابه جایی با خاصیت A و توسیعی از آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
رقیه ملک پور (1392)، "گروه های متناهی با رده های تزویج خاص"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهره شمس آبادی (1392)، "نتایجی درباره گراف ناجابه جایی یک گروه متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
عفت کوشکی (1392)، "ویژگیه ای گراف های کیلی یکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زهرا عابدین زاده پسیخانی (1391)، "کیلی گرافها روی گروههای دووجهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
زیبا توشمالانی (1391)، "گراف جابجایی گروه های متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
سکینه مارزلو (1391)، "مترهای راندرز ناوردا روی منیفلد های همگن ریمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، حمید رضا سلیمی مقدم [استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی، سیدرضا موسوی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
منیره سیفی عبدل آبادی (1390)، "خودریختی های حاصلضرب مستقیم گروه های متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
راضیه نوذری راد (1389)، "رده های ماکسیمال و مینیمال در p-گروهها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
محمود بزی جوان (1389)، "خودریختی های از مرتبه عدد اول با رتبه مرکز ساز پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
علی چمنی (1389)، "پرتوهای پارامتری گویا از مجموعه های مولتی برات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
ابوطالب خان احمدی (1388)، "موضعا همبندی مجموعه جولیا چندجمله ای ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
مریم رباط سرپوشی (1388)، "نمایش های ماتریسی مثلثی توسیع های یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)
پری پناهی (1388)، "زیرگروههای به طور مرکزی بزرگ در p-گروههای متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، احمد معتمدنژاد [استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی [استاد/ اساتید مشاور] (دسترسی رایگان به نسخه تمام متن)

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمعادلاتمراجعه دانشجوجبر خطی
یک‌شنبهمطالعهمراجعه دانشجوجبر
دوشنبهمطالعهجلسه گروه
سه‌شنبهمراجعه دانشجو دکتریمطالعهمعادلاتجبر خطی
چهارشنبهمراجعه دانشجو دکتریجبر
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ