سید حیدر جعفری

استادیار دانشکده علوم ریاضی

دکترا جبر (گروه متناهی)

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: خوارزمی(تربیت معلم تهران)
زمینه ها و علایق پژوهشی: جبر و گراف های جبری
عضویت در مجامع علمی: انجمن ریاضی ایران و انجمن آمار ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 20
مریم نصیری (1397)، "برخی ویژگی های گراف های ناجابجایی گروه ها"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
کبری پورقبادی (1396)، "خواص گرافهای توانی برخی گروههای متناهی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
الهام محمودی (1395)، "بیش‌ترین تعداد یال در گراف‌های توانی گروه‌های متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
معصومه جمال آبادی (1394)، "قطر در گراف جابجایی گروههای متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیرا سلطانی (1394)، "گروه هایی با خودریختی های مرکزی تقریبا داخلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، محبوبه علیزاده[استاد/ اساتید مشاور]
خالد مرادی (1393)، "حلقه های ناجابه جایی با خاصیت A و توسیعی از آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
ام البنین جاهدی جوزچال (1392)، "برابری گروه خودریختیهای مرکزی با گروه خودریختیهای حافظ رده تزویج روی -pگروههای متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، حسن خسروی[استاد/ اساتید مشاور]
رقیه ملک پور (1392)، "گروه های متناهی با رده های تزویج خاص"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره شمس آبادی (1392)، "نتایجی درباره گراف ناجابه جایی یک گروه متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
عفت کوشکی (1392)، "ویژگیه ای گراف های کیلی یکانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
زهرا عابدین زاده پسیخانی (1391)، "کیلی گرافها روی گروههای دووجهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
زیبا توشمالانی (1391)، "گراف جابجایی گروه های متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، [استاد/ اساتید مشاور]
سکینه مارزلو (1391)، "مترهای راندرز ناوردا روی منیفلد های همگن ریمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، حمید رضا سلیمی مقدم[استاد/ اساتید راهنما]، سید رضا حجازی، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
منیره سیفی عبدل آبادی (1390)، "خودریختی های حاصلضرب مستقیم گروه های متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]،
راضیه نوذری راد (1389)، "رده های ماکسیمال و مینیمال در p-گروهها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
محمود بزی جوان (1389)، "خودریختی های از مرتبه عدد اول با رتبه مرکز ساز پایین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
علی چمنی (1389)، "پرتوهای پارامتری گویا از مجموعه های مولتی برات"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]
ابوطالب خان احمدی (1388)، "موضعا همبندی مجموعه جولیا چندجمله ای ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد معتمدنژاد، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
مریم رباط سرپوشی (1388)، "نمایش های ماتریسی مثلثی توسیع های یک حلقه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، ابراهیم هاشمی، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، سید حیدر جعفری[استاد/ اساتید مشاور]
پری پناهی (1388)، "زیرگروههای به طور مرکزی بزرگ در p-گروههای متناهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، سید حیدر جعفری، احمد معتمدنژاد[استاد/ اساتید راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ