پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
رقیه ملک پور [پدیدآور اصلی]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]
چکیده: در این پایاننامه ابتدا ردههای تزویج در گروههای متناهی را تعریف نموده و این ویژگی که حاصلضرب هر دو رده تزویج غیرمعکوس از گروه ،Gیک رده تزویج از Gشود را در قالب شرط Aو همچنین این ویژگی که به ازای هر  x, y ∈ Gکه ..... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#رده تزویج #گروه آفین #گروه کامینا #ایزوکلینیسم #گروه فروبنیوس

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)