پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
راضیه نوذری راد [پدیدآور اصلی]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد مشاور]
چکیده: فـرض کنیم G یک p-گــروه متناهی بـاشد. تعداد رده های مزدوجی غیرمرکزی از اندازه داده شده در G بـر p-1 بخش پذیر است. به طور طبیعی بهتر است گــروههایی را بررسی کنیم که این تعداد دقیقاً p-1 تا باشد. مک دونالد نشان داد اگــر G یک گــروه از مرتبه p^m باشد و p-1 رده از اندازه (b=b(G داشته بـاشد آنگــاه. هـدف اصلی ایــن پایان نامه روی ردههای غیرمرکـزی از پهنای مینیمال است. ما گــروههایی را بـررسی میکنیـم کـه تعداد ردههای از اندازه مینیمال آنها، دقیقاً () تـا است. در فصل اول مفاهیم پایـه و مقدمـاتی را بیـان میکنیـم. در فصـل دوم -گــروهها از رده ماکسیمال را مطالعه میکنیم. در فصل سوم گـــروههای فراآبلی و گروههای از رده ماکسیمال با ویژگـی اخیر را بــررسی میکنیـم، و در پایان -گروههای فراآبلی و گروههای فراآبلی از رده ماکسیمال را رده بندی میکنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پهنـا #رده مزدوجی #رده مینیمال #گــروه فراآبلی #درجه جابجایی #گــروه استثنایی #رده ماکسیمال #کرانه #-گروه #-گروه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)