پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
ایمان وحدتی [پدیدآور اصلی]، علی مس فروش [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه، معادله انتقال گرمای تصادفی را که با نویز، دچار اختلال شده است را درنظر می‌گیریم. بعد از گسسته‌سازی زمانی با روش اویلر، معادله به یک معادله‌ی تصادفی خطی و یک معادله‌ی تکاملی تصادفی غیرخطی تقسیم می‌شود. معادله‌ی تصادفی خطی با یک روش موجک_گالرکین غیرقابل تطبیق، گسسته شده است. درابتدا، این معادله حل شده و جواب حاصل، در معادله‌ی تکاملی تصادفی غیرخطی جایگذاری شده، که با یک روش موجک تطبیقی حل شده است. سپس میانگین مربعات را برای خطای کلی ارایه می‌دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#روش موجک_گالرکین #مساله سهموی نیمه‌خطی #حرکت براونی #فرآیند وینر #نیم‌گروه تحلیلی #فضای سوبولوف #عملگر کوواریانس #نرم هیلبرت_اشمیت #عملگر رده‌اثر #روش ‌روته #فضای چند‌تفکیکی #توابع مقیاس.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)