پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
زهرا عابدین زاده پسیخانی [پدیدآور اصلی]، سید حیدر جعفری[استاد راهنما]، [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه گراف های کیلی روی گروه های دووجهی را مطالعه می کنیم. در ابتدا تعاریف و مفاهیم مقدماتی از نظریه ی گراف ها و نظریه ی گروه ها را بیان می کنیم. سپس به تعریف گراف کیلی می پردازیم و گراف های کیلی یک-منتظم نرمال 4-ظرفیت G را روی یک گروه دووجهی، که پایدارساز رأس آن در (Aut(G دوری است، مشخص می کنیم. همچنین دسته ای از این چنین گراف ها با ظرفیت ۶ را مورد بررسی قرار می دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گروه دووجهی #D_nگراف کیلی #گراف یک -منتظم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)