پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زهره فدائی [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه موضوع گرافهای فازی و برخی از کاربردهای آن مورد مطالعه قرار گرفته است. در این رابطه مباحث مربوط به گرافهای قطعی به گرافهای فازی تعمیم داده شده است. فصل اول، مربوط به تاریخچهی موضوع و بیان تعاریف اساسی گرافهای فازی میباشد. در فصل دوم، اعمال روی گرافهای فازی شامل: اجتماع، اتصال، حاصل ضرب دکارتی، ترکیب، حاصل ضرب نرمال و حاصل ضرب ترانسفوری آورده شده است. فصل سوم موضوع یکریختی مورد بررسی قرار گرفته است. گرافهای فازی منتظم وگرافهای فازی کلا منتظم موضوع فصل چهارم این پایان نامه میباشد. در فصل پنجم موضوع گرافهای مسطح فازی مطرح و فرمول اویلر در گرافهای فازی تعمیم داده شده است. فصل ششم کاربردهایی از گراف فازی شامل موضوعات، مقادیر ویژه و انرژی در گراف فازی، رنگ آمیزی گرافهای فازی و مفهوم احاطهگری در گرافهای فازی میباشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گراف فازی #اعمال روی گرافهای فازی #یکریختی #گراف فازی منتظم #گراف مسطح فازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)