پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
زهره عبدالهیان [پدیدآور اصلی]، مهدی رضا خورسندی [استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه گراف مقسوم علیه صفر مجموعه های جزئاً مرتب را مطالعه میکنیم. رنگ آمیزی این گراف را مورد بررسی قرار خواهیم داد ونشان میدهیم عدد رنگی و عدد خوشهای این گراف با هم برابرند. همچنین به مطالعه قطر و کمر گراف مقسوم علیه صفر مجموعه های جزئاً مرتب می‌پردازیم. به علاوه نشان خواهیم داد که گراف مقسوم علیه صفر چه مجموعه‌های جزئاً مرتبی مسطح هستند و گراف مقسوم علیه صفرمجموع‌های جزئاً مرتبی که چندبخشی کامل هستند را نیز مطالعه میکنیم. در انتها نشان خواهیم داد که چه گرافهایی گراف مقسوم علیه صفرمجموعه های جزئاً مرتب هستند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#گراف مقسومعلیه صفر‏‏ #مجموعهی جزئاً مرتب‏ #عدد رنگی‏ #قطر‏ #کمر‏ #گراف مسطح‏ #گراف چند بخشی کامل‏ #گراف فشرده‏ #نیمگروه کاهشی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)