احمد نزاکتی رضازاده

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکترا آمار - احتمال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: متغیرهای تصادفی وابسته - قضایای حدی - چندجمله ای های تصادفی
عضویت در مجامع علمی: انجمن آمار ایران - انجمن ریاضی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 34
سید محمد حسینی (1398)، "قضایای حدی برای فرآیند خطی با ضرایب تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
صفیه دانشی (1398)، "معیارهای عدم دقت در برخی از متغیرهای تصادفی ترتیبی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، سعید طهماسبی[استاد/ اساتید راهنما]،
مهرداد مشتاق (1397)، "بهینه‌سازی هسته صف تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مونا میرحجتی (1397)، "توزیع پارتو وابسته چند متغیره در ریسک تجمعی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر علی نیایی (1396)، "توزیع‌های مبتنی بر کوماراسوامی و تعمیم آن‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
مهران فتحی (1396)، "پیدا کردن طرح امکان‌پذیر با استفاده از ماتریس تصویر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا نادری (1396)، "برآورد پارامترهای توزیع لاپلاس با استفاده از داده های سانسور فاصله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
مهلا علیمردانی (1396)، "توزیع سری‌های توانی وایبل وارون و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
هادی سید غراوی (1395)، "مدل فرآیند هندسی وایبل برای تحلیل آزمون‌های طول عمر تسریع‌یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین منصوری (1394)، "برآورد ناپارامتری تابع چگالی دو بعدی به روش موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن مهدی زاده (1394)، "رهیافت بیزی قابلیت اطمینان سیستم های موازی در مدل های فشار-مقاومت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم فتحی (1393)، "ویژگی ها و برآورد توزیع متا-تی مبتنی بر تابع مفصل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، محسن محمدزاده[استاد/ اساتید راهنما]،
سحر رفیعی دهبنه (1392)، "سری های زمانی با تغییرات غیرنرمال و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم عباسی علی کمر (1392)، "قانون قوی اعداد بزرگ برای مجموع وزنی متغیرهای تصادفی همبسته منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، الهام دسترنج[استاد/ اساتید مشاور]
سحر جلالی (1392)، "توزیع بتای تعمیم یافته وایبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
امه کلثوم همتی راد (1391)، "تعیین نقطه تغییر روی داده های سری زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
نوشین رضائی (1391)، "مفاصل و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید محسن میرحسینی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب زمانی (1391)، "برآوردگرها بر اساس متغیرهای تصادفی فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد قاسم اکبری[استاد/ اساتید مشاور]
اعظم نادعلی (1390)، "مسئله مکان یابی در مقیاس بزرگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
منیژه شکری (1390)، "قضایای حدی برای متغیرهای تصادفی فاقد گشتاور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه دوستی (1390)، "حل رده ای از معادلات با مشتقات جزئی با استفاده از توابع B- اسپلاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
فرهاد رامشینی (1390)، "مدل سازی و پیش بینی بازار بورس به کمک روش های ریاضی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا محمودیان (1389)، "بررسی مسئله زمانبندی کارگاه گردش کاری جایگشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
عالیه جلالی (1389)، "طرح ریزی کد در گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، ، مرتضی زاهدی[استاد/ اساتید مشاور]
هادی رضا زاده (1388)، "امنیت در گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
زینب دور محمدی (1388)، "مدل های مکانیابی تک وسیله ای روی صفحه و شبکه با پارامترهای احتمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود کرمی (1388)، "تحلیل و بررسی مدل p-میانه ی گرانشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
شهرزاد رادکانی (1388)، "بررسی مدل های تلفیقی مکانیابی- تحلیل پوششی داده ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید مشاور]
علی جمالیان (1388)، "مکانیابی با جاذبه و دافعه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید مشاور]
فرشته السادات میرجلالی (1387)، "مسئله ی مرکز با وزن مثبت و منفی روی شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ