احمد نزاکتی رضازاده

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکترا آمار - احتمال

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه فردوسی مشهد
زمینه ها و علایق پژوهشی: متغیرهای تصادفی وابسته - قضایای حدی - چندجمله ای های تصادفی
عضویت در مجامع علمی: انجمن آمار ایران - انجمن ریاضی ایران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر (درباره):


تلفن تماس:
تلفن داخلی:

محتوای الکترونیک

تابلوی اعلانات

زمینه‌های تدریس

کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 35
سید محمد حسینی (1398)، "قضایای حدی برای فرآیند خطی با ضرایب تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
صفیه دانشی (1398)، "معیارهای عدم دقت در برخی از متغیرهای تصادفی ترتیبی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، سعید طهماسبی[استاد/ اساتید راهنما]،
رقیه حیدریان یوسف (1398)، " تعمیم جدید توزیع آلفا-چوله نرمال و کاربردهای آن "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
مهرداد مشتاق (1397)، "بهینه‌سازی هسته صف تصادفی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مونا میرحجتی (1397)، "توزیع پارتو وابسته چند متغیره در ریسک تجمعی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، سید مجتبی میرلوحی[استاد/ اساتید راهنما]،
امیر علی نیایی (1396)، "توزیع‌های مبتنی بر کوماراسوامی و تعمیم آن‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
مهران فتحی (1396)، "پیدا کردن طرح امکان‌پذیر با استفاده از ماتریس تصویر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا نادری (1396)، "برآورد پارامترهای توزیع لاپلاس با استفاده از داده های سانسور فاصله ای"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
مهلا علیمردانی (1396)، "توزیع سری‌های توانی وایبل وارون و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
هادی سید غراوی (1395)، "مدل فرآیند هندسی وایبل برای تحلیل آزمون‌های طول عمر تسریع‌یافته"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
حسین منصوری (1394)، "برآورد ناپارامتری تابع چگالی دو بعدی به روش موجک"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
محسن مهدی زاده (1394)، "رهیافت بیزی قابلیت اطمینان سیستم های موازی در مدل های فشار-مقاومت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم فتحی (1393)، "ویژگی ها و برآورد توزیع متا-تی مبتنی بر تابع مفصل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، محسن محمدزاده[استاد/ اساتید راهنما]،
سحر رفیعی دهبنه (1392)، "سری های زمانی با تغییرات غیرنرمال و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حسین باغیشنی، محمدعلی مولائی[استاد/ اساتید مشاور]
مریم عباسی علی کمر (1392)، "قانون قوی اعداد بزرگ برای مجموع وزنی متغیرهای تصادفی همبسته منفی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، الهام دسترنج[استاد/ اساتید مشاور]
سحر جلالی (1392)، "توزیع بتای تعمیم یافته وایبل"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد آرشی[استاد/ اساتید مشاور]
امه کلثوم همتی راد (1391)، "تعیین نقطه تغییر روی داده های سری زمانی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، داود شاهسونی، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
نوشین رضائی (1391)، "مفاصل و کاربردهای آن"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، سید محسن میرحسینی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب زمانی (1391)، "برآوردگرها بر اساس متغیرهای تصادفی فازی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، محمد قاسم اکبری[استاد/ اساتید مشاور]
اعظم نادعلی (1390)، "مسئله مکان یابی در مقیاس بزرگ"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]،
منیژه شکری (1390)، "قضایای حدی برای متغیرهای تصادفی فاقد گشتاور"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
مرضیه دوستی (1390)، "حل رده ای از معادلات با مشتقات جزئی با استفاده از توابع B- اسپلاین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
فرهاد رامشینی (1390)، "مدل سازی و پیش بینی بازار بورس به کمک روش های ریاضی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، حمید حسن پور، مجید عامری[استاد/ اساتید مشاور]
سمیرا محمودیان (1389)، "بررسی مسئله زمانبندی کارگاه گردش کاری جایگشتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
عالیه جلالی (1389)، "طرح ریزی کد در گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، ، مرتضی زاهدی[استاد/ اساتید مشاور]
هادی رضا زاده (1388)، "امنیت در گراف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده، [استاد/ اساتید راهنما]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد/ اساتید مشاور]
زینب دور محمدی (1388)، "مدل های مکانیابی تک وسیله ای روی صفحه و شبکه با پارامترهای احتمالی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
مسعود کرمی (1388)، "تحلیل و بررسی مدل p-میانه ی گرانشی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید مشاور]
شهرزاد رادکانی (1388)، "بررسی مدل های تلفیقی مکانیابی- تحلیل پوششی داده ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید مشاور]
علی جمالیان (1388)، "مکانیابی با جاذبه و دافعه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید مشاور]
فرشته السادات میرجلالی (1387)، "مسئله ی مرکز با وزن مثبت و منفی روی شبکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، جعفر فتحعلی[استاد/ اساتید راهنما]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد/ اساتید مشاور]

مقالات و کتب

مقالات ژورنالی
مقالات کنفرانسی
تالیف كتاب

پروژه‌های تحقیقاتی

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبه
یک‌شنبه
دوشنبه
سه‌شنبه
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات:

پرسش و پاسخ