پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1398
پدیدآورندگان:
صفیه دانشی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، سعید طهماسبی [استاد راهنما]
چکیده: نظریه اطلاع یکی از موضوعات مهم در علوم است. امروزه اندازه های اطلاع و عدم دقت جایگاه ویژه ای در قابلیت اطمینان دارند. در این رساله اندازه های اطلاع و متغیرهای تصادفی ترتیبی را معرفی می کنیم و اندازه عدم دقت را بین توزیع -nامین رکورد بالا (پایین) و متغیر تصادفی اصلی در نظر می گیریم. همچنین اندازه عدم دقت بین توزیع i-امین آماره ترتیبی و متغیر تصادفی اصلی را بیان می کنیم. اندازه عدم دقت تجمعی گذشته (باقیمانده) وزنی را در مقادیر رکورد و آماره های ترتیبی مطرح می کنیم و عدم دقت را بین r-امین همراه آماره ترتیبی تعمیم یافته و متغیر تصادفی اصلی در خانواده ی مورنگسترن به دست می آوریم. برای این مفاهیم برخی ویژگی ها و نتایج مشخصه سازی مانند ارتباط با توابع قابلیت اطمینان دیگر، کران ها، ترتیب تصادفی و تاثیر تبدیل خطی را به دست می آوریم و نسخه ی پویای این اندازه ها را در نظر می گیریم. همچنین موضوع برآورد اندازه عدم دقت را با استفاده از میانگین عدم دقت تجمعی تجربی و عدم دقت گذشته (باقیمانده) تجمعی وزنی در رکوردهای پایین بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اندازه عدم دقت #عدم دقت تجمعی #آنتروپی تجمعی #مقادیر رکورد #آماره های ترتیبی #عدم دقت وزنی #رویکرد تجربی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)