پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
مرضیه دوستی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی با استفاده از توابع B-اسپلاین همراه با شرایط اولیه و شرایط مرزی می پردازیم. در ابتدا به معرفی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی و توابع B-اسپلاین می پردازیم. سپس روش کالوکیشن با استفاده از تابع B-اسپلاین مرتبه 4 برای حل عددی معادله برگرز شرح داده شده است. در ادامه معادله برگرز را با B-اسپلاین مرتبه هفت و روش کالوکیشن حل شده است. در فصل 3 و 4 یک روش عددی بر اساس توابع B-اسپلاین و روش کالوکیشن برای حل معادله تلگراف هذلولوی خطی مرتبه دوم استفاده می کنیم. در فصل 5 معادله تلگراف توسط روش شبه درونیاب B-اسپلاین مکعبی بصورت عددی حل خواهد شد. در پایان طرح کالوکیشن B-اسپلاین مرتبه چهار برای یافتن جواب عددی معادله غیر خطی فرنبرگ - وایتهام بکار می بریم. در انتهای هر فصل کارایی طرح مذکور توسط چند مثال نشان داده می شود. تمام محاسبات انجام شده و همچنین رسم نمودار ها در سرتاسر رساله با توجه به نرم افزار مطلب 7صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپلاین #معادله تلگراف #معادله فورنبرگ - وایتهام #روش کالوکیشن #پایداری

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)