پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
معصومه منصوری [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به حل عددی رده ای از مسائل کنترل بهینه تاخیر زمانی با استفاده از موجک هار می پردازیم. در ابتدا در فصل اول به مقدمه و معرفی مساله کنترل بهینه، موجک هار و تعاریف مورد نیاز می پردازیم. در فصل دوم یک مساله کنترل بهینه تاخیری از نوع بولزا را در نظر میگیریم که با استفاده از تقریب پاده به یک مساله بدون تاخیر زمانی تبدیل میشود. سپس با روش موجک هار به حل عددی آن می پردازیم. و در پایان فصل نتایج عددی را برای چهار مساله بررسی خواهیم کرد. فصل سوم شامل مساله کنترل بهینه تاخیری افق نامتناهی است. آن را با استفاده از تقریب پاده از حالت تاخیر خارج می کنیم و با استفاده از تغییر متغیر مساله را به یک مساله افق متناهی تبدیل می کنیم. در ادامه با روش موجک هار به حل عددی مساله بدست آمده می پردازیم و در پایان فصل سوم نتایج عددی را با حل دو مساله نشان می دهیم. در فصل چهارم مساله کنترل بهینه با اختلال برونی و کنترل تاخیری را معرفی می کنیم سپس با استفاده از تبدیل آرتستاین مساله را از حالت تاخیر خارج می کنیم و در انتها با استفاده از موجک هار به حل عددی آن می پردازیم. نتایج عددی با حل یک مثال در پایان فصل نشان داده شده است. در فصل پنجم واکنش سیستم ایمنی بدن به عوامل بیماری زا را بصورت یک مساله کنترل بهینه تاخیری در نظر می گیریم. مشابه مسائل فصل دوم مساله را به مساله بدون تاخیر تبدیل و با روش عددی موجک هار حل می کنیم. نمودارها در سرتاسر پایان نامه با استفاده از نرم افزار متلب 7.12رسم شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موجک هار #توابع هار گویا #تقریب پاده #مسائل کنترل بهینه تاخیر زمانی #مسائل افق نامتناهی #تبدیل آرتستاین #نقاط کالوکیشن #مساله کنترل بهینه غیرخطی با اختلال برونی #مساله کنترل بهینه سیستم ایمنی بدن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)