پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
گل بهار پقه [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه به حل مسائل کنترل بهینه و حساب تغییرات با استفاده از روش عددی موجک هار می پردازیم. فصل اول شامل بیان مقدمه، معرفی مساله کنترل بهینه و حساب تغییرات، موجک هار و تعاریف مورد نیاز است. در فصل دوم، مساله کوتاهترین مسیر را معرفی می کنیم سپس با استفاده از روش موجک هار به حل آن می پردازیم و در پایان فصل نتایج عددی را برای سه مساله بررسی خواهیم کرد. فصل سوم شامل معرفی مساله بهینه سازی مسیر ربات بازوی ماهر می باشد که با استفاده از روش موجک هار در این فصل حل شده است همچنین در پایان فصل نتایج عددی مساله بهینه سازی مسیر ربات اسکارا نشان داده شده است. شایان ذکر است که نتایج عددی این مسائل با استفاده از نرم افزارهای لینگو ١١و گمز به دست آمده است و نمودارها در سرتاسر این پایان نامه با نرم افزار متلب ٧.١٢ رسم شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#موجک هار #نقاط کالوکیشن #برنامه ریزی غیرخطی #کوتاهترین مسیر #ربات بازوی ماهر

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)