پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
فرزانه خیری نتاج [پدیدآور اصلی]، علیرضا ناظمی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه مسئله کنترل بهینه متناظر با مینیمم سازی تابع هدف از نوع رهگیری، بطوری که دارای معادلات سهموی می باشد را مورد بررسی قرار می دهیم. ابتدا سیستم بهینه متناظر با مسئله اولیه داده می شود. سپس روشهای کالوکیشن B-اسپلاین مرتبه 3، 4، 5 و 7 برای حل سیستم بهینه پارامتر توزیعی سهموی مورد استفاده قرار می گیرند. در انتهای هر فصل کارایی تقریبهای B-اسپلاین مرتبه 3، 4، 5 و 7 توسط چند مثال عددی نشان داده می شود که کارایی طرح های مذکور توسط تغییر مقدار ضریب هزینه کنترل ν که بقدر کافی کوچک است، نشان داده می شود. تمام محاسبات انجام شده و همچنین رسم نمودارها در سرتاسر پایان نامه به کمک نرم افزار متلب 7.12 صورت گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مسئله کنترل بهینه #B-اسپلاین #سیستم های بهینه پارامتر توزیعی سهموی #روش کالوکیشن

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)