پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
تکتم ولی زاده [پدیدآور اصلی]، محمد آرشی[استاد راهنما]، داود شاهسونی[استاد راهنما]
چکیده: مدل های نیمه پارامتری اولین بار توسط انگل و همکارانش در سال 1986 معرفی شدند. انگل و همکارانش و چن و شیائو از روش کمترین توانهای دوم جریمهای (اسپلاین هموارساز)، فریدمن با استفاده از رگرسیون تطبیقی چند متغیره اسپلاین (MARS)، کیوزیک و همکارانش با استفاده از روش مانده های جزئی، سورینی و وانگ و کارول و همکارانش با استفاده از روش درستنمایی نیمرخ، پارامترهای این مدل ها را برآورد نمودند. در این پایان نامه، هدف برآورد مدل های نیمه پارامتری به وسیله دو روش اسپلاین های تطبیقی (MARS ) و اسپلاینهای غیرتطبیقی (اسپلاینهای هموارساز) است. در این راستا، ابتدا به توضیح هموارکننده های نمودار پراکنش و مفهوم اسپلاین ها پرداخته ایم. سپس دو روش ناپارامتری، اسپلاین- های هموارساز و ،MARS را به تفصیل توضیح داده ایم. و در نهایت به شرح چگونگی استفاده از این دو روش در برآورد مدل های نیمه پارامتری پرداخته ایم. به منظور مقایسه این دو روش در برآورد مدلهای نیمه پارامتری، از یک مجموعه داده های شبیه سازی شده و چند مورد مطالعاتی استفاده کرده ایم. که بعد از بکارگیری هر دو روش بر روی این مجموعه داده ها، در تمامی موارد برتری روش اسپلاین های تطبیقی در برآورد مدل های نیمه پارامتری با داشتن ضریب تعیین بزرگتر و مجموع توانهای دوم خطا کوچکتر به وضوح مشاهده می شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسپلاین #هموارکننده نمودار پراکنش # #MARS #اسپلاین هموارساز #تطبیقی و غیر- تطبیقی #نیمه پارامتری
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)