پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
حسن محمدی [پدیدآور اصلی]، حسین باغیشنی[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان‌نامه مدل بیزی رگرسیون چگالی برای پاسخ‌های گسسته معرفی می‌شود. استفاده از مدل‌های آمیخته رهیافتی مناسب برای برآورد چگالی شرطی‎‎‎‏‎ را فراهم می‌سازد. برای برآورد ‏تابع چگالی چندمتغیره در مدل‌های آمیخته‏‏،‎ متغیرهای گسسته شامل متغیر پاسخ و متغیرهای تبیینی‏، به صورت متغیرهای پیوسته پنهان که در نقاط برش گسسته‌سازی شده‌اند به‌کار برده می‌شوند. مدل‌های متفاوتی جهت محاسبه نقاط برش‏، برای پاسخ‌های شمارشی با ویژگی‌های پیش‌پراکنش یا کم‌پراکنش‏، معرفی و مقایسه می‌شوند. همچنین مدل آمیخته فرآیند دیریکله با هسته گاوسی چندمتغیره برای مشاهدات و متغیرهای پیوسته پنهان به‌کار برده می‌شود. با توجه به پیچیده بودن توزیع پسین از الگوریتم‌های ‎مونت‎ کارلوی زنجیر مارکوفی‏ برای نمونه‌گیری از توزیع پسین استفاده‎ می‌شود. همچنین عملکرد مدل با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده و واقعی ارزیابی می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فرآیند دیریکله‏ #متغیرهای پنهان‏ #بیش‌پراکنش‏ #کم‌پراکنش‏ #توزیع پسین‏ #الگوریتم‌ مونت کارلوی زنجیر مارکوفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)