پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع دکتری > سال 1399
پدیدآورندگان:
امینه صادق پور [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، مهدی صالحی [استاد مشاور]
چکیده: در برخی از آزمایشها به دنبال ارزیابی میزان مقاومت مؤلفه های مورد آزمایش در برابر فشار سایر متغیرها می باشیم. چنین حالتی را در مباحث قابلیت اعتماد، یک مدل تنش- مقاومت می گویند. با توجه به کاربردهای قابلیت اعتماد تنش-مقاومت در صنعت، علوم مهندسی و پزشکی در این رساله برآوردهای نقطه ای و فاصله ای پارامتر تنش-مقاومت در توزیع نمایی تعمیم یافته براساس طرح نمونه ی مجموعه ی رتبه دار رکوردی مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین میزان کارایی برآوردگرهای حاصل از طرح نمونه ی مجموعه ی رتبه دار رکوردی با رکوردهای معمولی حاصل از روش نمونه گیری معکوس تحت الگوی نرخ خطر معکوس متناسب محاسبه و مقایسه شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پارامتر تنش-مقاومت #مدل نرخ خطر معکوس متناسب #نمونه ی مجموعه ی رتبه دار رکوردی #داده های رکوردی #توزیع نماییتعمیم یافته
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)