اساتید پیشکسوت

صادق رحیمی شعرباف مقدس
ریاضی کاربردی- گرایش علوم کامپیوتر
رتبه علمی: استاد یار

سید فرخ فروهنده

رتبه علمی: