آمار

محمد آرشی
آمار
رتبه علمی: دانشیار

نگار اقبال
آمار
رتبه علمی: استادیار

حسین باغیشنی
آمار
رتبه علمی: استادیار

محمدرضا ربیعی
آمار
رتبه علمی: استادیار

داود شاهسونی
آمار كاربردي
رتبه علمی: دانشيار

احمد نزاکتی رضازاده
آمار - احتمال
رتبه علمی: دانشیار