سری سوم تمرینات درس ریاضی عمومی 1 (1399/2/30)

آخرین مهلت ارسال پاسخ ها 5 خرداد 99 است.

سری اول تمرینات درس ریاضی عمومی 1 (1399/2/14)

پاسخ تمرینات را حداکثر تا تاریخ 99/2/17 به ایمیل اساتید خود ارسال کنید. به پاسخ های ارسالی بعد از این تاریخ نمره ای تعلق نمی گیرد.

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال اول 98-97 (1397/9/10)

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال اول 98-97

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال دوم 97-96 (1397/3/23)

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال دوم 97-96

سوال و پاسخنامه میان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال دوم 97-96 (1397/2/15)

سوال و پاسخنامه میان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال دوم 97-96

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ (1396/10/17)

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ

پاسخنامه سوالات میان ترم ریاضی 1 هماهنگ (1396/9/28)

پاسخنامه سوالات میان ترم ریاضی 1 هماهنگ

فرم اعتراض (1396/9/27)

فرم اعتراض امتحانات هماهنگ

سری سوم تمرینات درس ریاضی عمومی 2 (1399/2/30)

آخرین مهلت ارسال پاسخ ها 5 خرداد می باشد.

سری اول تمرینات درس ریاضی عمومی 2 (1399/2/14)

پاسخ تمرینات را حداکثر تا تاریخ 99/2/17 به ایمیل اساتید خود ارسال کنید. به پاسخ های ارسالی بعد از این تاریخ نمره ای تعلق نمی گیرد.

نمرات میان ترم ریاضی 2 هماهنگ نیمسال اول 98-97 (1397/9/12)

نمرات میان ترم ریاضی 2 هماهنگ نیمسال اول 98-97

نمونه سوالات ریاضی 2 هماهنگ (1397/3/13)

نمونه سوالات ریاضی 2 هماهنگ

میان ترم های قبلی ریاضی 2 (1396/8/15)

سوالات میان ترم های قبلی ریاضی 2

سوالات برگزیده ریاضی 2 هماهنگ (1396/8/15)

سوالات برگزیده ریاضی 2 هماهنگ

سری سوم تمرینات درس معادلات دیفرانسیل (1399/2/30)

آخرین مهلت ارسال پاسخ ها 5 خرداد می باشد.

سری اول تمرینات درس معادلات دیفرانسیل (1399/2/14)

پاسخ تمرینات را حداکثر تا تاریخ 99/2/17 به ایمیل اساتید خود ارسال کنید. به پاسخ های ارسالی بعد از این تاریخ نمره ای تعلق نمی گیرد.

فرم اعتراض (1397/2/15)

فرم اعتراض دروس هماهنگ

میان ترم های قبلی معادلات (1396/8/10)

میان ترم های قبلی معادلات