آخرین بروزرسانی: 1403/2/29

نمرات میان ترم ریاضی عمومی 2 - فنی هماهنگ- ترم 4022

سوالات و پاسخنامه امتحان میان ترم ریاضی عمومی 1(رشته های مهندسی شیمی، مواد و متالورژی، ساخت و تولید، معدن، نقشه برداری) ترم 4022

سوالات و پاسخنامه امتحان میان ترم ریاضی عمومی 1(شته های مهندسی برق، پزشکی، عمران، مکانیک، صنایع، کامپیوتر و آموزش ریاضی) ترم 4022

نمرات میان ترم ریاضی 1 هماهنگ- ترم 4022

سوالات و پاسخنامه امتحان پایان ترم معادلات دیفرانسیل - ترم 4021

سوالات و پاسخنامه امتحان پایان ترم ریاضی عمومی 2- ترم 4021

اطلاعیه مکان برگزاری امتحانات پایان ترم 4021 دروس هماهنگ

نتایج بررسی اعتراضات میانترم ریاضی عمومی 1 فنی هماهنگ - 4021

نتایج بررسی اعتراضات میانترم معادلات دیفرانسیل- هماهنگ - 4021

نتایج بررسی اعتراضات میانترم ریاضی2- هماهنگ - 4021

نمرات ميان ترم رياضي 1 فني هماهنگ 4021

نمرات میان ترم ریاضی 2 ترم 4021

نمرات میان ترم معادلات دیفرانسیل ترم 4021

فرم اعتراض دروس هماهنگ

سوالات و پاسخنامه امتحان میان ترم ریاضی عمومی 2- ترم 4021

سوالات و پاسخنامه امتحان میان ترم ریاضی عمومی 1(رشته های مهندسی برق، مکانیک، عمران، کامپیوتر) ترم 4021

سوالات و پاسخنامه امتحان میان ترم ریاضی عمومی 1(رشته های مهندسی شیمی، صنایع و معدن) ترم 4021

سوالات و پاسخنامه امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل ترم 4021

پاسخنامه امتحان پایان ترم 4012 معادلات دیفرانسیل

پاسخنامه امتحان پایان ترم 4012 ریاضی 1 فنی

نتایج بررسی اعتراضات میان ترم درس ریاضی 1 فنی هماهنگ - ترم 4012

نتایج بررسی اعتراضات میان ترم درس معادلات دیفرانسیل هماهنگ - ترم 4012

نمرات میان ترم ریاضی 1 فنی - ترم 4012

نمرات میان ترم ریاضی 2 فنی هماهنگ - ترم 4012

فرم اعتراض دروس هماهنگ

نمرات ميان ترم معادلات فني هماهنگ- ترم 4012

سوالات و پاسخنامه امتحان میان ترم معادلات دیفرانسیل ترم 4012

اطلاعیه محل برگزاری امتحانات پایان ترم دروس هماهنگ ترم 4011

سوالات و پاسخنامه ریاضی عمومی 1- هماهنگ ترم 4011

نتایج بررسی اعتراضات میان ترم درس ریاضی 1 هماهنگ. ترم 4011

نتایج بررسی اعتراضات میان ترم درس معادلات دیفرانسیل هماهنگ. ترم 4011

نتایج بررسی اعتراضات میان ترم درس ریاضی 2 هماهنگ. ترم 4011

نمرات امتحان میان ترم ریاضی 1 فنی هماهنگ ترم 4011

نمرات میان ترم ریاضی 2 هماهنگ ترم 4011

نمرات میان ترم معادلات فنی هماهنگ -ترم 4011

سوالات و پاسخنامه میان ترم ریاضی عمومی 2 - ترم 4011

سوالات و پاسخنامه ميان ترم ریاضی عمومی 1 - ترم 4011

سوالات و پاسخنامه ميان ترم معادلات 4011

شماره صندلي و مکان برگزاری امتحان ميان ترم معادلات ديفرانسيل ترم 4011

اطلاعيه زمان و مکان برگزاری امتحانات ميان ترم هماهنگ ترم 4011

فرم اعتراض دروس هماهنگ (1402/2/25)

لطفا در صورت نیاز، فرم اعتراض را تکمیل و به استاد مربوطه تحویل نمایید.

سری سوم تمرینات درس ریاضی عمومی 1 (1399/2/30)

آخرین مهلت ارسال پاسخ ها 5 خرداد 99 است.

سری اول تمرینات درس ریاضی عمومی 1 (1399/2/14)

پاسخ تمرینات را حداکثر تا تاریخ 99/2/17 به ایمیل اساتید خود ارسال کنید. به پاسخ های ارسالی بعد از این تاریخ نمره ای تعلق نمی گیرد.

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال اول 98-97 (1397/9/10)

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال اول 98-97

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال دوم 97-96 (1397/3/23)

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال دوم 97-96

سوال و پاسخنامه میان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال دوم 97-96 (1397/2/15)

سوال و پاسخنامه میان ترم ریاضی 1 هماهنگ نیمسال دوم 97-96

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ (1396/10/17)

سوال و پاسخنامه پایان ترم ریاضی 1 هماهنگ

پاسخنامه سوالات میان ترم ریاضی 1 هماهنگ (1396/9/28)

پاسخنامه سوالات میان ترم ریاضی 1 هماهنگ

فرم اعتراض (1396/9/27)

فرم اعتراض امتحانات هماهنگ

فرم اعتراض دروس هماهنگ (1402/2/25)

لطفا در صورت نیاز، فرم اعتراض را تکمیل و به استاد مربوطه تحویل نمایید.

سری سوم تمرینات درس ریاضی عمومی 2 (1399/2/30)

آخرین مهلت ارسال پاسخ ها 5 خرداد می باشد.

سری اول تمرینات درس ریاضی عمومی 2 (1399/2/14)

پاسخ تمرینات را حداکثر تا تاریخ 99/2/17 به ایمیل اساتید خود ارسال کنید. به پاسخ های ارسالی بعد از این تاریخ نمره ای تعلق نمی گیرد.

نمرات میان ترم ریاضی 2 هماهنگ نیمسال اول 98-97 (1397/9/12)

نمرات میان ترم ریاضی 2 هماهنگ نیمسال اول 98-97

نمونه سوالات ریاضی 2 هماهنگ (1397/3/13)

نمونه سوالات ریاضی 2 هماهنگ

میان ترم های قبلی ریاضی 2 (1396/8/15)

سوالات میان ترم های قبلی ریاضی 2

سوالات برگزیده ریاضی 2 هماهنگ (1396/8/15)

سوالات برگزیده ریاضی 2 هماهنگ

فرم اعتراض دروس هماهنگ (1402/2/25)

لطفا در صورت نیاز، فرم اعتراض را تکمیل و به استاد مربوطه تحویل نمایید.

سری سوم تمرینات درس معادلات دیفرانسیل (1399/2/30)

آخرین مهلت ارسال پاسخ ها 5 خرداد می باشد.

سری اول تمرینات درس معادلات دیفرانسیل (1399/2/14)

پاسخ تمرینات را حداکثر تا تاریخ 99/2/17 به ایمیل اساتید خود ارسال کنید. به پاسخ های ارسالی بعد از این تاریخ نمره ای تعلق نمی گیرد.

میان ترم های قبلی معادلات (1396/8/10)

میان ترم های قبلی معادلات