مهندس منيره خداوردی

پست سازمانی: کارشناس آموزشی (دانشجویان تحصیلات تکمیلی)، کارشناس فرهنگی
تلفن: 32300240-023
پست الکترونیک: داخلی 3517

زهرا حسن ملکی

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی و کمیته منتخب- مسئول دفتر
تلفن: 32300240-023
پست الکترونیک: داخلی 3330