مدعو

محبوبه احمدی

رتبه علمی: مربی

نرگس پیک رایگان

رتبه علمی: مربی

مریم جلالی

رتبه علمی: مربی

زهرا حسن خانی

رتبه علمی: مربی

زهرا حسنی فر

رتبه علمی: مربی

طیبه حقیری
ریاضی کاربردی گرایش جبر خطی عددی
رتبه علمی: استادیار

مریم حمیدی زاده

رتبه علمی: مربی

مریم خوش سیمای برگرد

رتبه علمی: مربی

فهیمه داودی

رتبه علمی: مربی

فاطمه سلیمانی
دکترای ریاضی محض- آنالیز
رتبه علمی: استادیار

طاهره سیار

رتبه علمی: مربی

فاطمه کیان نژاد

رتبه علمی: مربی

مرتضی گلی

رتبه علمی: مربی

سیده مرضیه مولایی

رتبه علمی: مربی

سکینه بیگم میراسدی
آنالیز عددی و کنترل
رتبه علمی: استادیار

مرتضی نظری
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
رتبه علمی: استادیار