مدعو

محمد آرشی
آمار
رتبه علمی: دانشیار

خدیجه بیگم احمدی

رتبه علمی: مربی

محبوبه احمدی

رتبه علمی: مربی

مریم جلالی

رتبه علمی: مربی

زهرا حسن خانی

رتبه علمی: مربی

زهرا حسنی فر

رتبه علمی: مربی

مریم خوش سیمای برگرد

رتبه علمی: مربی

فهیمه داودی

رتبه علمی: مربی

فاطمه سلیمانی
دکترای ریاضی محض- آنالیز
رتبه علمی: استادیار

فاطمه کیان نژاد

رتبه علمی: مربی

سکینه بیگم میراسدی
آنالیز عددی و کنترل
رتبه علمی: استادیار

مرتضی نظری
ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
رتبه علمی: استادیار