آمار - آمار ریاضی - کارشناسی ارشد (1399/3/10)

چارت و ترم بندی کارشناسی ارشد آمار ریاضی (ویرایش خردادماه 1399)

آمار - آمار ریاضی - کارشناسی ارشد (1395/10/28)

چارت و ترم بندی کارشناسی ارشد آمار ریاضی (ویرایش 1395/06/27)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1393/8/4)

ترم بندي دوره كارشناسي رياضيات و كاربردها

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1393/8/4)

فرم فراغت از تحصيل رياضيات و كاربردها

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1393/9/26)

فهرست دروس (چارت) دوره رياضيات و كاربردها (كارشناسي)

ریاضی محض - ریاضی محض - کارشناسی ارشد (1393/8/4)

چارت و ترم بندي كارشناسي ارشد رياضي محض (آناليز، جبر، هندسه)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر - کارشناسی (1399/3/10)

فهرست دروس (چارت) دوره کارشناسی علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر - کارشناسی (1399/3/10)

ترم بندی دوره کارشناسی علوم کامپیوتر

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضی کاربردی - کارشناسی ارشد (1397/2/26)

چارت کارشناسی ارشد کلیه رشته گرایشهای ریاضی کاربردی برای ورودی های 96 و بعد

آمار - آمار ریاضی - دکترای تخصصی (1399/3/10)

چارت و ترم بندی مقطع دکتری آمار ریاضی (گرایش های استنباط و احتمال) (ویرایش خرداد 99)

آمار - آمار - کارشناسی (1399/3/10)

ترم بندی و فهرست دروس (چارت) کارشناسی آمار ریاضی

آمار - آمار - کارشناسی (1399/3/10)

لیست دروس دوره کارشناسی آمار ریاضی