ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضی کاربردی - کارشناسی ارشد (1402/9/19)

چارت و ترم بندي كارشناسي ارشد رياضي کاربردی ـ ریاضی مالی (ویرایش آذرماه 1402)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1402/9/20)

ترم بندی کارشناسی ریاضیات و کاربردها - ورودی مهر 1400 و ماقبل

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر - کارشناسی (1402/9/20)

لیست دروس کارشناسی علوم کامپیوتر - ورودی مهر 1401 و مابعد

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر - کارشناسی (1402/9/20)

لیست دروس کارشناسی علوم کامپیوتر - ورودی 1400 و ماقبل

ریاضی محض - ریاضی محض - کارشناسی ارشد (1402/9/19)

چارت و ترم بندي كارشناسي ارشد رياضي محض (آناليز، جبر، هندسه)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضی کاربردی - کارشناسی ارشد (1402/9/19)

چارت و ترم بندي كارشناسي ارشد رياضي کاربردی ـ آنالیز عددی (ویرایش آذرماه 1402)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضی کاربردی - کارشناسی ارشد (1402/9/19)

چارت و ترم بندي كارشناسي ارشد رياضي کاربردی ـ بهینه سازی (ویرایش آذرماه 1402)

آمار - آمار ریاضی - دکترای تخصصی (1399/3/10)

چارت و ترم بندی مقطع دکتری آمار ریاضی (گرایش های استنباط و احتمال) (ویرایش خرداد 99)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1402/9/20)

ترم بندی کارشناسی ریاضیات و کاربردها - ورودی مهر 1401 و بعد از آن

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر - کارشناسی (1402/9/20)

ترم بندی کارشناسی علوم کامپیوتر - ورودی 1400 و ماقبل

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - علوم کامپیوتر - کارشناسی (1402/9/20)

ترم بندی کارشناسی علوم کامپیوتر- ورودی مهر 1401 به بعد

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضی کاربردی - کارشناسی ارشد (1402/9/19)

چارت و ترم بندي كارشناسي ارشد علوم کامپیوتر ـ گرایش علوم تصمیم (ویرایش آذرماه 1402)

آمار - آمار ریاضی - کارشناسی ارشد (1402/9/19)

چارت و ترم بندي كارشناسي ارشد آمار ریاضی (ویرایش آذرماه 1402)

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1402/9/20)

لیست دروس كارشناسي رياضيات و کاربردها - ورودی مهر 1400 و ماقبل

ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1402/9/20)

لیست دروس کارشناسی ریاضیات و کاربردها - ورودی مهر 1401 و بعداز آن

ریاضی محض - ریاضیات و کاربردها - کارشناسی (1402/9/29)

ترم بندي رشته آموزش رياضي – ورودی مهر 402 به بعد

آمار - آمار - کارشناسی (1402/9/20)

ترم بندی کارشناسی آمار - ورودی مهر 1402 و بعد از آن

آمار - آمار - کارشناسی (1402/9/20)

ترم بندی کارشناسی آمار- ورودی 1401 و ماقبل

آمار - آمار - کارشناسی (1402/9/20)

لیست دروس كارشناسي آمار- ورودی مهر 1401 و ماقبل