مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
کامران شریفیآنالیز تابعی - نظریه عملگرها دانشیار00003
مهدی رضا خورسندی گرایش جبراستادیار75412102
احمد معتمدنژادآنالیز مختلطاستاد185834204
نگار اقبالآماراستادیار72372
کوروش عدالت جمریاضی محض (هندسه)مربی1
احمد نزاکتی رضازادهآمار - احتمالدانشیار3
محمد آرشیآماردانشیار3
سید رضا حجازیهندسه دیفرانسیلدانشیار3
علی مس فروش معادلات دیفراسیل با مشتقات جزئیاستادیار14233077310102
مهدی ایرانمنش آناليز تابعی دانشیار 3732252973
سیدرضا موسویریاضی محض - نظریه گرافهای جبریاستادیار5351035511122
حسین باغیشنیآماردانشیار8653058413293
مهدی قوتمند آناليز عدديدانشیار7953058515153
سمیه مغاریعلوم کامپیوتر استادیار795302
الهام دسترنجگرايش نظریه احتمال دانشيار14164071415133
ابوالفضل پورعیدیعلوم کامپیوتراستادیار956135842372
حجت احسنی طهرانیآنالیز عددی - کنترلدانشیار1726503
علیرضا خدّامیآنالیزاستادیار140740443822
مریم قرآنیعلوم کامپیوتردانشیار1598508061483
میثم علیشاهی نظریه گراف و ترکیبیاتدانشیار331980176728113
داود شاهسونیآمار كاربرديدانشيار363970269819303
مهرداد غزنویتحقیق در عملیاتدانشیار240974155723173
سید حیدر جعفریریاضی محض(جبر)دانشیار2329903
محمدهادی نوری اسکندریكنترل و بهينه سازيدانشيار385101213185837303
محمدرضا ربیعیآمار دانشیار2871010777618263
جعفر فتحعلیگرایش تحقیق در عملیاتاستاد455111610195835264
ابراهیم هاشمیجبر ناجابجاییاستاد816142114541170264
عبدالله آل‌هوزترکیبیات جبریدانشیار610152504241278343
علیرضا ناظمیگرایش كنترل و بهينه سازياستاد17112456114
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران