مشخصات Google Scholar Scopus
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران
کامران شریفیآنالیز تابعی - نظریه عملگرها دانشیار10871873
مهدی رضا خورسندی گرایش جبراستادیار6941192
احمد معتمدنژادآنالیز مختلطاستاد161733194
نگار اقبالآماراستادیار52372
کوروش عدالت جمریاضی محض (هندسه)مربی1
احمد نزاکتی رضازادهآمار - احتمالدانشیار3
محمد آرشیآماردانشیار3
سید رضا حجازیهندسه دیفرانسیلدانشیار3
علی مس فروش معادلات دیفراسیل با مشتقات جزئیاستادیار1383307539102
مهدی ایرانمنش آناليز تابعی دانشیار 3432252973
سیدرضا موسویریاضی محض - نظریه گرافهای جبریاستادیار3940023310122
حسین باغیشنیآماراستادیار8753051413292
مهدی قوتمند آناليز عدديدانشیار6752051515153
ابوالفضل پورعیدیعلوم کامپیوتراستادیار685134342272
سمیه مغاریعلوم کامپیوتر استادیار755302
الهام دسترنجگرايش نظریه احتمال دانشيار13264068415133
حجت احسنی طهرانیآنالیز عددی - کنترلدانشیار1656403
علیرضا خدّامیآنالیزاستادیار135740403822
مریم قرآنیعلوم کامپیوتردانشیار1488507461483
مهرداد غزنویتحقیق در عملیاتدانشیار211874130621133
محمدرضا ربیعیآمار دانشیار25487763516243
سید حیدر جعفریریاضی محض(جبر)دانشیار2208803
میثم علیشاهی نظریه گراف و ترکیبیاتدانشیار313980165628113
داود شاهسونیآمار كاربرديدانشيار340970248718303
محمدهادی نوری اسکندریكنترل و بهينه سازيدانشيار3429813153735273
جعفر فتحعلیگرایش تحقیق در عملیاتاستاد428111810180833254
عبدالله آل‌هوزترکیبیات جبری ناجابه‌جاییدانشیار566142403961277343
ابراهیم هاشمیجبر ناجابجاییاستاد799142014401069254
علیرضا ناظمیگرایش كنترل و بهينه سازياستاد15682348104
نام و نام خانوادگی رشته/گرایش رتبه علمی استنادات h-index i10-index همکاران استنادات h-index تعداد مقالات همکاران