مهدی ایرانمنش

دانشیار دانشکده علوم ریاضی

دکترای ریاضی محض آناليز تابعی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه شهيد باهنر كرمان
زمینه ها و علایق پژوهشی: آناليز تابعی، آنالیز بهترین تقریب
عضویت در مجامع علمی: انجمن رياضي ايران + انجمن آمار ابران
افتخارات علمی و اختراعات:
شرح مختصر:
سایت شخصی : dr-iranmanesh.ir

تلفن تماس:
تلفن داخلی:

تابلوی اعلانات

(1396/3/14)

نمرات میان ترم مبانی آنالیز ریاضی

سایت شخصی (1392/9/14)

آدرس سایت: dr-iranmanesh.ir

زمینه‌های تدریس

دکتری
کارشناسی ارشد
کارشناسی

سرپرستی پایان‌نامه‌ها

تعداد کل 28
مریم سعیدی خجسته (1398)، "دیدگاه عملگری برای تعامد در فضاهای خطی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
محمدرضا غریب نژاد (1397)، "ارتباطاتی بین بهترین تقریب با آنالیز محدب و مخروط‌ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
علی گنج بخش صنعتی (1397)، "بهترین تقریب و بهترین نقطه تقریبی در فضاهای متریک و 2-متریک"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
مجید میرزایی (1396)، "یافتن بهترین تقریب عنصری از یک فضای ضرب داخلی نسبت به برد یک عملگر خطی روی یک چند وجهی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
محسن کرم اللهی (1396)، "بهترین تقریب، ابرصفحه‌ها و گوی‌های یکه"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
الهه شاکریان (1396)، "بهترین تقریب برای نگاشت های تعمیم یافته C-انقباضی درفضاهای متریک با ترتیب جزیی "، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا خدّامی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه سیدکتولی (1396)، "زیرفضاهای به طور همزمان f-پروکسیمینال و فضاهای خارج قسمتی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه سلیمانی (1395)، "تئوری تقریب در برخی جبرهای باناخ و فضاهای مدولی"، رساله دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
منصوره اصغری (1395)، " کاربرد الگوریتم رِمِز درنظریه بهترین تقریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
حسن خواجه (1394)، "تصویر، تعامد بیرخوف و زوایا در فضاهای خطی نرم دار حقیقی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا شاهینی (1393)، "یک کاربرد شبکه عصبی برای حل رده ای از مسائل بهترین تقریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید راهنما]،
سمیه میرزائی (1393)، "یک ضابطه ی مینیماکس برای بهترین تقریب توابع ([0,1])f∈ C"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
سکینه دهبندی دودانگی (1392)، "بهترین تقریب همزمان در فضاهای توابع و عملگرها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
سکینه سهیلی مقدم (1392)، "بهترین تقریب یکنواخت، در رده چندجمله ایها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
زهره کاظمیان (1392)، "جواب تکراری معادلات شامل عملگر K- مثبت معین"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
مجتبی بختو (1391)، "بهینه سازی تفاضل توابع همرادیانت صعودی (ICR)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد/ اساتید مشاور]
زینب شاهینی (1391)، "مشخصه های بهترین تقریب تحمیلی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
هدایت الله گندمی (1391)، "بهترین هم تقریب روی فضاهای نرم دار"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
نرگس ملک (1391)، "فضای متریک مخروطی و قضایای نقطه ثابت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
فاطمه حلاج فدردی (1391)، "بازتابی بودن *C-مدولهای هیلبرت بر *C-جبرهای جابجایی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید مشاور]
فرشته کشاورز (1391)، "نگاشتهای تصویر در فضای حاصلضرب تانسوری"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]، سیدرضا موسوی[استاد/ اساتید مشاور]
بهناز احمدی بنکدار (1390)، "قانون ترتیب عکس برای معکوس های تعمیم یافته مور-پنروز"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه عامری (1390)، "وجود بهترین تقریب همزمان در فضاهای مختلف"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،
زهرا رحمتی نصراباد (1390)، "معکوس های مور-پنروز حاصلضرب و تفاضل عملگرهای تصویر در یک *C- جبر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، کامران شریفی[استاد/ اساتید راهنما]، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید مشاور]
سید حسین اکبر زاده (1390)، "یافتن الگوریتم برای بهترین تقریب"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]، کامران شریفی[استاد/ اساتید مشاور]
سیده مرضیه مولایی (1389)، "بهترین تقریب روی برخی مجموعه های نامحدب توسط ستاره گون ها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]، کامران شریفی[استاد/ اساتید مشاور]
فاطمه سلیمانی (1389)، "بهترین تقریب روی مجموعه های خاص نامحدب و کاربرد آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]، کامران شریفی[استاد/ اساتید مشاور]
سید مسعود آقایان (1389)، "جداسازی فوق خطی مجموعه های رادیانت، مشخص سازی توابع رادیانت و کاربرد آنها"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود، مهدی ایرانمنش[استاد/ اساتید راهنما]،

مقالات و کتب

    Close
    تالیف كتاب
    • ایرانمنش، مهدی، "مبانی آنالیز ریاضی"، دانشگاه صنعتی شاهرود، صفحات 400، 1392
    • ایرانمنش، مهدی، "آناليز رياضي (جلد دوم)"، دانشگاه صنعتي شاهرود، 1381
    • ایرانمنش، مهدی، "تاُمَلي در سلوك استادي و دانشجويي"، دانشگاه صنعتي شاهرود، 1379

پروژه‌های تحقیقاتی

عنوان تاریخ شروع مدت قرارداد شریك صنعتی وضعیت
مطالعه و بررسي سيستم آموزش فعال در دانشگاه 1386/12/29 ماه خاتمه يافته
‌‌

سوابق پژوهشی و اجرایی

دانشجویان دکتری

برنامه هفتگی

برنامه هفتگی 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
شنبهمبانی آنالیز
یک‌شنبهآنالیز تابعی 2 دکتری
دوشنبه
سه‌شنبهآنالیز تابعی 2 دکتریآنالیز تابعی 2 دکتری
چهارشنبه
پنج‌شنبه
توضیحات: نیمسال دوم 95-96

پرسش و پاسخ