پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
زهره کاظمیان [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]
چکیده: در این پایان نامه، حل معادله Ax = y را به روش تکراری که در آن A عملگر K-مثبت معین و K عملگری بسته و به طور پیوسته (D(A-معکوس پذیر است را روی فضای باناخ بررسی می کنیم. سپس عملگر K-مثبت معین را به عملگر فریشه گسترش می دهیم . همگرایی موضعی به جواب یکتای معادله Ax = y را روی فضای باناخ بررسی می کنیم. همچنین عملگر افزاینده قوی که حالت غیرخطی عملگر K-مثبت معین است را معرفی کرده و نتایجی بهترین تقریب را برای این عملگرها بیان میکنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#عملگر K-معین مثبت #فضای باناخ #همگرایی #فضای باناخ به طوریکنواخت هموار #عملگر افزاینده قوی #بهترین تقریب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)