پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
مجتبی بختو [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]، علیرضا ناظمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه به بیان تعاریف و قضایای مربوط به تحدب محض توابع همرادیانت صعودی و توابع بطور مثبت همگن صعودی می پردازیم، همچنین با معرفی چند تابع خاص بنام توابع اتصال خواصی از توابع همرادیانت صعودی و بطور مثبت همگن صعودی را به کمک آنها بررسی می کنیم و رابطه بین توابع همرادیانت صعودی و بطور مثبت همگن صعودی را مورد مطالعه قرار می دهیم. سپس مسئله تفاضل دو تابع همرادیانت صعودی رابیان و شرایط بهینگی را برای مسئله دوگان آن بررسی می کنیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هینه سازی سرتاسری #آنالیز همگن #تحدب محض #توابع همرادیانت صعودی #توابع بطور مثبت همگن صعودی #مجموعه محافظ #زیر دیفرانسیل

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)