پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع دکتری > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد عظیمی [پدیدآور اصلی]، حیدر طوسیان شاندیز[استاد راهنما]
چکیده: طراحی آشکارساز خطا برای سیستم های مرتبه کسری خطی تغییر ناپذیر با زمان، در این رساله ارائه شده است. در طراحی از روش آشکارسازی خطا بر اساس مدل استفاده شده است، که در سیستم های صنعتی بسیار پر کاربرد است. این روش با تولید سیگنال باقیمانده، که از مقایسه اندازه گیری ها و محاسبات بر پایه روابط تحلیلی سیستم بدست می آید؛ عملکرد غیر طبیعی سیستم را نمایان می کند. برای کمینه کردن اثر ورودی های نامعلوم و نامعینی ها بر روی سیگنال باقیمانده و حساس سازی هر چه بیشتر این سیگنال به خطا، با استفاده از معیار ترکیبی H_-/H_∞ مسأله تشخیص خطا تبدیل به یک مسأله کنترل بهینه مقاوم شده است، سپس حل مسأله در قالب نابرابری ماتریسی خطی ارائه می شود. در مرحله بعد، با یکی کردن واحد کنترل کننده و واحد آشکارساز خطا، طراحی واحد کنترل کننده-آشکارساز خطا برای سیستم های مرتبه کسری انجام شده است. مزیت این ترکیب، کاهش پیچیدگی فرآیند طراحی و کاهش اثرات متقابل نامطلوب احتمالی این دو واحد بر روی یکدیگر است. طراحی بر این اساس که، آشکارساز خطا یک مشاهده گر و کنترل کننده یک کنترل کننده بر پایه مشاهده گر است، انجام شده است. سپس با استفاده از معیار بهینه سازی ترکیبی H_-/H_∞ شروط لازم برای حل مسأله در قالب نابرابری های ماتریسی خطی برای سیستم مرتبه کسری در حضور ورودی های خارجی از جمله اغتشاش و نویز ارائه می شود. در پایان جهت بررسی نتایج طراحی، شبیه سازی در نرم افزار متلب برای مدل یک سیستم واقعی و یک سیستم فرضی انجام شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سیستم های مرتبه کسری #آشکارسازی خطا #کنترل خطا #نامساوی های ماتریسی خطی #کنترل و آشکارسازی خطا بطور همزمان.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)