پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
زهرا رحمتی نصراباد [پدیدآور اصلی]، کامران شریفی[استاد راهنما]، مهدی ایرانمنش[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه معکوس مور -پنروز حاصلضرب و تفاضل عملگرهای تصویری در * C جبرها را بررسی می کنیم و همچنین نشان می دهیم برای دو عملگر تصویری p و q در یک * C جبر، pq − qp معکوس پذیر مور-پنروز است اگر و فقط اگر pqو p − qمعکوس پذیر مور -پنروز باشند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معکوس مور -پنروز #معکوس درازین #عملگرهای تصویری #* C جبرها

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)