پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1387
پدیدآورندگان:
محمد فرزامیان [پدیدآور اصلی]، ابوالقاسم کامکار روحانی[استاد راهنما]، منصور ضیائی[استاد راهنما]، حسنعلی فرجی سبکبار [استاد مشاور]
چکیده: کانسار سرب و روی چیچکلو یکی از مناطق پتانسیل داری است که در محدوده کمربند سرب و روی زون تکاب و در 25 کیلومتری معدن انگوران قرار گرفته است. کانسار مذکور در طی چندین دهه گذشته به دفعات مورد مطالعات پی جوئی و اکتشاف در مقیاسهای مختلف واقع گردیده و آخرین فعالیتهای اکتشافی، بررسیهای تفصیلی ژئوفیزیکی (با روشهای مغناطیس سنجی، مقاومت ویژه و قطبش القایی) و ژئوشیمیایی به منظور پتانسیل یابی و تخمین گسترش کانسارهای سرب و روی در این منطقه می باشد. مدل سازی، تفسیر و تلفیق کارشناسانه داده‌های اکتشافی می‌تواند نقش مؤثری در بهینه سازی انتخاب نقاط حفاری ایفا کند. در این پژوهش پس از مدلسازی و تفسیر داده های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی نقشه های اکتشافی متناسب استخراج گردیدند. جهت مدلسازی داده های مقاومت ویژه و قطبش القایی نرم افزار Res2dinv، تفسیر کیفی داده های مغناطیس سنجی نرم افزار Modelvision pro و جهت جداسازی جامعه آنومالی از زمینه در نقشه های ژئوشیمیایی روش عیار مساحت مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه جهت تلفیق نقشه های اکتشافی، نقشه های مذکور با به کارگیری تابع عضویت ذوزنقه‌ای به عنوان روشی نوین که متناسب با ماهیت اکتشافی است، فازی سازی گردیدند. در نهایت برای تلفیق نقشه‌های فازی اکتشافی در محیط GIS از عملگرهای فازی وزنی به منظور دخالت دادن میزان اهمیت هر یک از نقشه‌های مذکور در نتیجه نهایی استفاده شده است. نقشه فازی ژئوفیزیکی که از تلفیق نقشه های فازی قطبش القایی و مقاومت وی‍‍‍ژه با به کارگیری عملگر فازی وزنی yager با 5s= حاصل گردیده است بر حضور گسترش بی‌هنجاری ژئوفیزیکی در جنوب نقشه با ارزش فازی بیش از 5/0 دلالت دارد. افزایش ارزش فازی گسترش بی‌هنجاری مورد نظر در روند غربی - شرقی مشهود است، به طوری که ارزش فازی در شرق این بی‌هنجاری به بیش از 7/0 می‌رسد. از طرف دیگر با تلفیق نقشه های فازی عناصر پاراژنز با به کارگیری عملگر فازی وزنی yager با 3s= و ایجاد نقشه ژئوشیمیایی، حضور بی‌هنجاری ژئوشیمیایی با ارزش فازی بیش از 5/0 در شرق نقشه مذکور با امتداد شمالی ـ جنوبی و منطبق بر واحد دولومیتی قابل رویت است. در برخی نواحی ارزش فازی این گسترش بی‌هنجاری نیز به 65/0 می‌رسد. با بررسی و مقایسه گسترش بی هنجاریهای ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی و مطابقت با نقشه زمین شناسی، همپوشانی قابل توجهی بین بی هنجاریهای مذکور در واحد دولومیتی در جنوب منطقه قابل مشاهده است، اما به منظور تفسیر کمی و ارائه نقشه نهایی اکتشافی، نقشه‌های ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و زمین شناسی با به کارگیری عملگر فازی وزنی yager با 10s= مورد تلفیق قرار گرفته‌اند. بررسی نتایج نقشه نهایی اکتشافی، مطلوبیت فازی بیش از 4/0 را در شرق نقشه مذکور با امتداد شمالی - جنوبی نمایش می دهد، که در جنوب و جنوب شرقی نقشه مطلوبیت فازی به بیش از 6/0 می رسد که حاکی از همپوشانی قابل توجه بی‌هنجاری‌های ژئوفیزیکی و ژئوشیمیایی در این ناحیه است و به نظر مطلوب ترین ناحیه جهت بررسی از طریق حفاریهای اکتشافی است. نتایج حفاریهای به عمل آمده در مختصات پیشنهادی، حضور ماده معدنی را نشان می دهد که صحت نتایج بدست آمده را مورد تأیید قرار می دهد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کانی سازی سرب و روی #سیستمهای اطلاعات جغرافیایی #مقاومت ویژه #قطبش القایی #اکتشافات ژئوشیمیایی #منطق فازی #تابع عضویت ذوزنقه ای #عملگرهای فازی #روش عیار مساحت.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)