پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1389
پدیدآورندگان:
اسعد محمودنژاد [پدیدآور اصلی]، فرهنگ سرشکی[استاد راهنما]، محمد عطائی[استاد راهنما]، سید هادی حسینی [استاد مشاور]
چکیده: خردشدگی مطلوب و مناسب، فاکتوری مهم در موفقیت یک عملیات انفجاری بوده و می تواند هزینه کلی تولید یک معدن را به حداقل ممکن تنزل دهد. امروزه آنالیز تصویری به دلیل صرف زمان و هزینۀ عملیاتی کم، مرسوم ترین روش برای ارزیابی خردایش و تعیین الگوهای آتشباری بهینه می-باشد. کارهای متعددی در نقاط مختلف به منظور تعیین دانه بندی توده سنگ خردشده با استفاده از نرم افزارهای آنالیز تصویری، انجام شده است، اما به دلیل هزینه های سنگین و غیر عملیاتی بودن فرایند آنالیز سرندی، در اکثر موارد نتایج حاصله از این نرم افزارها بدون بررسی و اعتبارسنجی، مورد استفاده قرار گرفته است. در بحث آنالیز تصویری، به منظور بررسی میزان خردایش، فاکتورهای مختلفی تأثیرگذار می باشند، از آن جمله می توان به زاویه عکس برداری، تعداد عکس های مورد نیاز، شکل توده، دانه بندی و نحوۀ توزیع ذرات خرد شده، نرم افزار مورد استفاده و ... اشاره کرد. هدف از این تحقیق، تأثیر فاکتورهای ذکر شده در نتایج آنالیز تصویری دو نرم افزار Goldsize و Split و همچنین ارزیابی نتایج دو نرم افزار و مقایسۀ آنها می باشد. در این تحقیق یک نمونه توده سنگ خرد شده، به آزمایشگاه حمل شده، ابتدا توده آنالیز سرندی شده است و منحنی دانه بندی مربوط به آن رسم شده است. در ادامه، توده سنگ در سه حالت گسترده، پله ای و کپه ای عکس برداری شده است. سپس در حالت پله ای تأثیر تغییر زاویه در نتایج آنالیز تصویری، با تغییر زاویۀ عکس برداری در زوایای مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. عکس های گرفته شده، به وسیلۀ نرم افزارهای Goldsize و Split آنالیز شده است. از آزمایشات انجام شده و تحلیل منحنی های دانه بندی، مشاهده شد که، شکل گستردۀ توده سنگ، مطلوب ترین منحنی دانه بندی را ارائه می دهد و شکل پله ای نسبت به شکل کپه ای توده سنگ، نتایج بهتر و نزدیک تری به واقعیت را ارائه می دهد. تغییر زاویۀ عکس برداری از توده سنگ، تأثیر چندانی بر روی نتایج دانه-بندی آنالیز تصویری ندارد. در مقایسۀ نرم افزارها بررسی ها نشان داد که، نرم افزار Goldsize دانه بندی را درشت تر از حالت واقعی (آنالیز سرندی) نشان می دهد و نرم افزار Split دانه بندی را ریز تر از آنالیز سرندی نشان می دهد و در آنالیز مواد دانه ریز، میزان خطای این نرم افزار بسیار بیشتر از سایر بخش های دانه بندی است، به طوری که نتایج آن در بخش دانه ریز، قابل قبول نمی باشد. میزان خطای نرم افزار Goldsize کمتر بوده و دقیق تر از نرم افزار Split می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#منحنی دانه بندی #آنالیز سرندی #آنالیز تصویری #نرم افزار Goldsize #نرم افزار Split.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)