پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
امین محبانی [پدیدآور اصلی]، محمد کارآموزیان[استاد راهنما]
چکیده: باتوجه ‌به اینکه مخزن ذخیره خوراک آسیاهای نیمه‌خودشکن مجتمع مس سرچشمه به‌صورت شیب‌دار ساخته شده است، دانه‌بندی خوراک‌دهنده‌های مربوط‌‌‌به آن متفاوت است. همچنین تفاوت موجود در دانه‌بندی باعث ایجاد نوسان در عملکرد آسیا می‌شود. در این پروژه ابتدا با استفاده ‌از نمونه‌برداری دستی، دانه‌بندی دقیق ذرات به‌دست آمد و با مقایسه‌ی آن‌ها با داده‌های سیستم آنالیز تصویری مقادیر تصحیح برای تنظیم سیستم تعیین می‌شود. بعد از آن با تغییر سرعت خوراک‌دهنده‌ها، تاثیر بارهای مختلفی که وارد آسیا می‌شوند را بر عملکرد آن سنجیده و مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. درنهایت بهترین شرایط عملیاتی برای عملکرد مدار خردایش با کمک سیستم آنالیز تصویری و دانه‌بندی مواد خروجی آسیا پیشنهاد می‌شود. به‌طور کلی در این تحقیق درنظر است داده‌های خروجی نرم‌افزار، با لحاظ نمودن استاندارد‌های برق و ابزاردقیقی کارخانه در قالب یک روش برای کنترل کردن سرعت موتور تغذیه‌کننده‌های زیر انبار ذخیره مورد استفاده قرار گیرند تا بدین نحو دانه‌بندی خوراک ورودی آسیا را کنترل نموده و نوسان تنوع خوراک ورودی به آسیا گرفته شود. این پروژه به‌ منطور دانه‌بندی و تنظیم خوراک نوار ورودی به آسیای نیمه‌خودشکن فاز 1 مجتمع مس سرچشمه انجام شده است. نتایج نشان دادند که با افزایش سرعت خوراک دهنده، فشار سرورودی و خروجی، توان مصرفی و ظرفیت آسیا افزایش و میزان صدای دریافتی آسیا کاهش می‌یابد. باتوجه به اینکه خروجی آسیا طبق طرح باید کمتر از 1/2 میلیمتر باشد مشاهده شد که مقدار 6/1 میلیمتر برای حالت بهینه به‌دست آمد. درنهایت شاخص بهینه‌ی سرعت خوراک‌دهنده‌ها معرفی شد که براساس آن بیشتر پارامترهای آسیا در حالت معمول قرار گرفتند و باربرگشتی به حداقل مقدار یعنی 80 تن بر ساعت رسید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: آنالیز تصویری #دانه‌بندی #آسیای نیمه‌خودشکن #خوراک‌دهنده
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)