پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی برق > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1400
پدیدآورندگان:
محمد معتمدی [پدیدآور اصلی]، علی فتاح حصاری[استاد راهنما]
چکیده: سلولهای خورشیدی، به ویژه سلولهای خورشیدی آلی، به دلیل انعطافپذیر بودن و هزینه ساخت کم، در سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب کردهاند. در این پژوهش به مطالعه سلول خورشیدی پلیمری که یکی از انواع سلول خورشیدی آلی میباشد پرداختهایم. جهت بهبود بازدهی سلول خورشیدی پلیمری، از ماده گرافن چندلایه، به دلیل جذب نور بالا و تحرک بالای حاملهای بار، به عنوان کاتد همراه با آلومینیوم استفاده شده است. ساختارAl/Graphene/P3HT:PCBM/Au را با استفاده از نرمافزار Silvaco Tcad شبیهسازی و سپس به عوامل بهبود بازدهی پرداخته ایم. در بسیاری از سلول های خورشیدی آلی از ITO به عنوان فتوآند و در ساختار معکوس به عنوان کاتد به دلیل شفافیت بالا و در نتیجه بازدهی مناسب استفاده شده است. از آنجاییکه تهیه ITO مستلزم هزینه بالایی است، آن را در ساختار حذف و بجای آن از ماده گرافن استفاده کردهایم. در پایان به ازای 10 نانومتر لایه گرافن، مقادیرV 2/1VOC=، mA/cm2 46/9Jsc= و %80 FF= و بازدهی تبدیل توان برابر 08/9 درصد بدست آمد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: سلول خورشیدی #پلیمر #گرافن #لایه انتقال دهنده الکترون #لایه انتقال دهنده حفره #سیلواکو
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)