پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
قاسم حبیبی جتانی [پدیدآور اصلی]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]
چکیده: دراین پایان نامه به منظور بررسی اثر فوتوآند در کارایی سلول خورشیدی حساس به رنگ، دی سولفید مولیبدن، اکسید تیتانیوم و نانو کامپوزیت گرافن با اکسید تیتانیوم سنتز و مورد ارزیابی قرار گرفتند. ویژگی های ساختاری، ترکیب عنصری، ریخت شناسی سطحی و نوری نمونه های سنتز شده به ترتیب با روش های آنالیز XRD، FT-IR، رامان، EDAX، SEM و UV-Vis مورد مطالعه قرار گرفت. خمیر نانو ذرات سنتز شده تهیه گردید و فوتوآند در قطعات سلول خورشیدی رنگدانه ای استفاده شد. در مرحله اول نانو ذرات TiO2 به عنوان ماده اصلی در ساخت سلول مرجع سنتز شد. سلول خورشیدی ساخته شده توسط شبیه ساز نور خورشیدی مشخصه یابی شد. الگوی پراش پرتو X شکل گیری فاز بلوری روتایل را نشان داد و طیف نگاری های FT-IR و رامان این نتیجه را تایید کردند. سلول ساخته شده بازده 3.7% را نشان داد. به منظور بهبود عملکرد فوتوآند در سلول خورشیدی رنگدانه ای، نانو صفحات گل مانند دی سولفید مولیبدن با روش هیدروترمال در سه pH مختلف سنتز شدند. آنالیز XRD شکل گیری ساختار بلوری شش وجهی این ماده را نشان داد. نتایج ریخت شناسی سطحی نشان از نظم بیشتر نانو کره ها در 9.5= pH داشت که منجر به تولید لایه نازک MoS2 در فرایند یک مرحله ای سنتز شده بود. در آنالیز حساسیت نوری، نمونه تهیه شده در pH=9.5 حساسیتی به میزان بیش از 5 برابر نسبت به نمونه pH=2.5 افزایش را نشان داد. در بخش انتهایی این پایان نامه، اکسید گرافن با روش بهبود یافته هامرز سنتز شد. آنالیزهای طیف نگاری FT-IR و رامان سنتز موفق نانو صفحات گرافنی را تایید کردند. اکسید گرافن سنتز شده در درصدهای وزنی 1، 0.1، 0.01 و 0.001% به خمیر TiO2 اضافه شد. الگوهای XRD شکل گیری فاز رو تایل TiO2به همراه قله های گرافن را نشان داد. نتایج رامان، FT-IR و EDAX وجود گرافن در نمونه های کامپوزیتی را تایید کردند. سلول ساخته شده از نمونه تهیه شده با wt 0.001 % TiO2/GO بالاترین بازده در حدود 3.8% را نشان داد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دی اکسید تیتانیوم #سلول خورشیدی حساس شده به رنگ #اکسید گرافن #نانو صفحات گل مانند #دی سولفید مولیبدن #نانوکامپوزیت

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)