پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
صادق بیات [پدیدآور اصلی]، محمدباقر رحمانی[استاد راهنما]
چکیده: در سال های اخیر سلول های خورشیدی رنگدانه ای (DSSC) به عنوان کاندیدای امیدوار کننده ای برای توسعه نسل بعدی سلول های خورشیدی مطرح شده اند زیرا این نوع سلول ها با روش های ساده و ارزان قیمتی ساخته می شوند. 2TiO در شکل های لایه نازک یا پودر نانوساختار از موفق ترین فوتوآندها در DSSC ها می باشد. در این پایان نامه تجربی با استفاده از روش های اسپری پایرولیزیز و هیدروترمال فوتو آند 2TiO تهیه شد و ویژگی های ساختاری، اپتیکی و ریخت شناسی آن مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه های سنتز شده با دستگاه های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، پراش پرتو ایکس (XRD)، طیف نگاری UV-Vis، شبیه ساز خورشیدی و دستگاه اندازه گیری PV-IV مشخصه یابی شدند. جهت استفاده از روش اسپری پایرولیزیز سه محلول با غلظت های مختلف 4، 8 و M 12 آماده گردید. تصاویر FESEM لایه های نازک سنتز شده نشاندهنده سطح اسفنجی شکل آنها می باشد. ضخامت نمونه ها با استفاده از دستگاه FESEM مقادیر 4.43، 4.05و mµ 1.51 به ترتیب برای نمونه های با غلظت محلول اولیه 4، 8، M12 تخمین زده شد. تحلیل الگوی XRD نمونه ها نشان داد که نمونه ها در ساختار چهار گوشی و فاز آناتاز رشد یافته اند. گاف نواری نمونه ها نیز با افزایش غلظت محلول اولیه از 3.4 به eV 3.58 افزایش داشته است. از نمونه ی 4 مولار که تخلخل بهتری داشت به عنوان فوتواند در ساخت قطعه سلول خورشیدی استفاده گردید. سلول ساخته شده دارای بازدهی 4.27 و ضریب پرشدگی 0.44 می باشد. همچنین با استفاده از روش هیدروترمال نانو پودر 2TiO سنتز شد. تصاویر FESEM تشکیل ذراتی با میانگین اندازه ای در حدود nm15 نشان داد. الگوی XRD رشد در هر دو فاز آناتاز و روتایل را نشان داد که البته فاز روتایل غالب است. گاف نواری این نمونه eV2/2محاسبه گردید. سپس از این فوتو آند برای ساخت قطعه سلول خورشیدی استفاده گردید و بازدهی 0.424 و ضریب پرشدگی 0.65 برای آن بدست آمد. نهایتا به منظور بهبود عملکرد فوتو آند 2TiO ، با روش هیدروترمال آلومینیوم نیترات (1 و 1.5 % مولی) به عنوان ناخالصی به محلول اصلی اضافه گردید. با افزودن ناخالصی اندازه ی دانه ها تا میزان 5 نانومتر کاهش یافت. همچنین با افزایش میزان ناخالصی گاف نواری نمونه ها از 1.5 به eV 2.52 افزایش یافت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سلول خورشیدی حساس شده به رنگ #دی اکسید تیتانیوم #اسپری پایرولیزیز #هیدروترمال
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)